Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Kultura Materialna i Artystyczna ,Piśmiennictwo Pomorza

22 sierpnia 2013r.

KULTURA MATERIALNA I ARTYSTYCZNA; PIŚMIENNICTWO I IDEOLOGIA 1. Budownictwo sakralne Pomorze Gdańskie należy do dzielnic najbardziej ubogich w zabytki wczesnośredniowiecznej sztuki sakralnej; dotyczy to zarówno budownictwa, jak i wyposażenia wewnętrznego. W przeważającej mierze głównym tworzywem budownictwa było drewno, wapno, glina, słabo lub wcale nieobrobiony kamień161. Przełom w tym zakresie zaznaczył się dopiero w XIII stuleciu. Wiązać go należy z pojawieniem się cystersów, dominikanów, a także mieszczan niemieckich, którzy przynieśli ze sobą znajomość europejskiej sztuki


Rozwój Gospodarki Czynszowej i Utrwalenie Ustroju Stanowego na Pomorzu Wschodnim

22 sierpnia 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI CZYNSZOWEJ I UTRWALENIE USTROJU STANOWEGO NA POMORZU WSCHODNIM POD RZĄDAMI KRZYŻACKIMI (1310—1466) Okres gospodarki czynszowej i rozwoju miast w Prusach oraz wzrost znaczenia politycznego państwa zakonnego znamionuje się narastaniem produkcji źródłowej. Są to przede wszystkim źródła pisane. Obok nich pojawiają się w rosnącej mierze zabytki materialne, w szczególności z dziedziny architektury oraz sztuki plastycznej.


Ustrój Terytorialny i Polityczny Państwa Krzyżackiego na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I POLITYCZNY PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W XIV WIEKU 1. Podział administracyjny Prus, ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon powiększył wydatnie obszar jego państwa rozciągającego się odtąd nad Bałtykiem od ujścia Łeby na zachodzie po ujście Niemna do Zalewu Kurońskiego na wschodzie. Pomorze stanowiło trzecią jego część składową obok ziemi chełmińskiej i Prus,


Wieś w Panstwie Krzyżackim na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

WIEŚ W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM XIV WIEKU 1. Kolonizacja wsi na prawie niemieckim w pierwszej połowie XIV wieku Przeobrażenia gospodarczo-społeczne zachodzące w państwie krzyżackim XIV stulecia najpełniej wyraziły się w szeroko rozwiniętej akcji kolonizacji wsi. Zasadniczo b.yła ona — w odniesieniu do Prus i ziemi chełmińskiej — kontynuacją działalności prowadzonej już w końcu XIII stulecia. Jednak na początku XIV wieku nabrała ona poważniejszych rozmiarów.


Miasta i Handel w Państwie Krzyżackim na Pomorzu w XIV wieku

22 sierpnia 2013r.

MIASTA I HANDEL W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM XIV WIEKU 1. Rozwój rynku wewnętrznego; ogólne cechy osadnictwa miejskiego Przeobrażenia wsi państwa zakonnego w XIV wieku wywarły swój poważny wpływ 'również na przemiany w -osadnictwie miejskim. Powstawanie znacznej ilości osad wiejskich prowadziło do wzrostu producentów artykułów rolniczych. Potrzebowali oni rynku zbytu, aby móc uzyskać środki na opłacenie czynszu pieniężnego oraz zakupić niezbędne produkty rzemieślnicze, których nie była w stanie dostarczyć nieliczna warstwa rzemieślników wiejskich. Istniała więc rosnąca potrzeba powstawania ośrodków wymiany dla sprawnego funkcjonowania upowszechniającej się gospodarki towarowo-pieniężnej.